WordPress 2.7 “Coltrane”

Pamustunganana, WordPress Vérsi 2.7 nu dianti-anti ti kamari didago-dago ti bareto tur geus jadi bahan paguneman balaréa, kocap jadi sabiwir hiji méh di unggal lelewek jeung wewengkon tempat-tempat jarah di dunya loka, nu nembrak atawa nu nyumput, kiwari geus bisa anjeun unjal. Gémbolan basa Inggrisna dirilis leuwih ti heula tur ti dieu tempat anjeun ngunjal gémbolana dina basa Sunda. Ngaran “Coltrane” minangka pangajén kuring saréréa pikeun John Coltrane. Continue reading “WordPress 2.7 “Coltrane””

Bakal Rilisan Munggaran WordPress 2.7

Bakal rilisan WordPress 2.7 maké basa Sunda bisa anjeun undeur. Mun anjeun kungsi ngagunakeun pérsi Beta, anjeun bisa ngaronjatkeun sacara otomatis tina pidangan pakakas dina kaca admin anjeun. Pon kitu, lantaran tacan dibéré kamampuh kana pérsi lokal, ronjatan otomatis baris ngagunakeun basa Inggris. Téma bakuna ogé bisa kalindih ku nu anyar, nu maké basa Inggris. Anjeun bisa ngilukeun atawa ngaganti berkas tarjamahana tina diréktori tangkal dina goah raramat subpérsi lokal WordPress basa Sunda, nu mangrupa ropéaan pangahirna. Kamampuh ronjatan otomatis WordPress lokal bisa digunakeun sanggeus pérsi ajeg 2.7 nu baris tumerap kana sakur basa nu mibanda situs lokal WordPress.org.

Saméméh WordPress 2.7 pérsi ajeg sarta sanggeus tilu pérsi Beta dirilis tur ditumbu ku ieu pérsi RC, kamari ieu geus dipiheulaan ku dirilisna pérsi ajeg 2.6.5. Éta pérsi téh minangka ropéaan tuluyan tina pérsi 2.6.3 bari ngaliwatkeun 2.6.4 anu mémang moal kungsi aya. Hama nu kapanggih tur dibebenah pangpangna ngeunaan éksploitasi XSS nu népaan juruladén virtual dumasar IP dina Apache 2x di sagigireun tilu kasakit leutik séjéna. Anjeun ogé bisa ngundeur gémbolan éta pérsi atawa saukur ngilukeun berkas feed.php sarta version.php dina map wp-includes kana pérsi 2.6.3 nu dipibanda.

Basa Sunda di WordPress.com

Sanggeus WordPress.org Sunda midang ti mimiti sawatara bulan ka tukang, kiwari disusul ku dikiwarikeuna basa Sunda di WordPress.com. Najan kaitung leuir kacida, hal ieu jadi kareueus pikeun urang Sunda nu resep ngeblog di WordPress.com. Basa Sunda kaasup basa Daerah nu hirup di Indonesia nu pangmunggaran sadia di WordPress sanggeus aya nu kungsi ngalokalkeun WordPress.org kana basa Nias. Continue reading “Basa Sunda di WordPress.com”

WordPress 2.7 Beta 3

Aya maksud ngetés WordPress 2.7 Beta 3 pérsi lokal Sunda? Mangga undeur ayeuna. Sakumaha biasa, mun anjeun geus mibanda pérsi 2.7 beta saméméhna, anjeun bisa langsung ngaronjatkeun kana ieu pérsi tina pidangan Pakakas -> Kiwarikeun, laju tuturkeun paréntah Ki WordPress satuluyna.

Sakalian ngalalanyahan WordPress 2.7 pérsi ajegna, anjeun bisa milu mariksa tarjamahan ieu pérsi. Mun sakirana aya nu perlu dibebenah, anjeun bisa langsung méré laporan ka kuring. Catetan anjeun bisa ditunda di situs pribadi pangrumat WordPress Sunda atawa ditepikeun ka Lawungan Rojongan. Sakur laporan nu katarima baris jadi bahan tinimbangan keur mérésan pérsi ajegna engké.

Mun anjeun hayang mikanyaho naon baé nu geus dibebenah dina ieu pérsi, anjeun bisa muka catetana di blog pamekaran WordPress.org. Anjeun nimu bug? Mangga laporkeun!

WordPress 2.7 Beta 2

WordPress 2.7 Beta 2 sadia. Mangga undeur pérsi lokal Sunda. Mun anjeun geus mibanda instalan beta 1, anjeun bisa ngaronjatkeun sacara otomatis ngaliwatan pidangan Pakakas -> Kiwarikeun. Pon kitu, lantaran ayana bug dina ronjatan otomatis Beta 1 anu teu pamohalan bisa ngalantarankeun kagagalan dina éta ronjatan otomatis, aya hadéna anjeun ngundeur sarta nginstalkeuna sacara manual. Pikeun mikanyaho naon baé anu geus dibenerkeun dina ieu beta 2, anjeun bisa maca catetana di blog WordPress.org.

WordPress 2.7 Beta 1

Pérsi teu ajeg (beta) munggaran WordPress 2.7 geus dirilis tanggal 1 Nopémber ieu. Pon kitu, keur saheulaanan kuring mah teu waka medalkeun. Mun anjeun boga maksud milu aub ngetés ieu pérsi, babarengan jeung ratusan urang liana nu geus leuwih ti heula, anjeun bisa ngundeur langsung ti situs WordPress.org.

Sakumaha nu diuarkeun di blog WordPress.org, pérsi 2.7 minton dina tampilan pisual anyar. Éta disain téh satemena mah méh sampurna, tapi dina ieu pérsi Beta 1 aya sababaraha bagian nu tacan réngsé. Di sagigireun éta, ogé masih kénéh aya sawatara kateuajegan dina panyaba internét nu tangtu. Keur saayeunaeun, Beta 1 bisa jalan kalawan lungsur-langsar dina panyaba Firefox jeung Safari. Tapi teu kudu salempang, kiwari ieu pérsi téh keur dibebenah sangkan bisa lumaju alus dina panyaba IE lan Opera.

Ngeunaan rilisan ahirna, pérsi ajeg 2.7 kawasna moal bisa sadia dina 10 Nopémber ieu, sakumaha anu geus dijadwalkeun saméméhna. Putusan ieu dicokot lantaran aya sawatara hal nu masih kénéh perlu dibebenah. Utamana ngeunaan pintonan pisualna, di sagédéngeun méré tambahan lolongkrang ka singsaha waé geusan milu aub ngetés ieu pérsi. Pon kitu, pérsi-pérsi teu ajegna mah bisa baé dirilis deui jeung deui. Ancang-ancang, pérsi ajegna baris dipedalkeun ahir Nopember-an kalawan tanggal nu baris dicindekeun engké.

Lantaran kuring teu nyadiakeun pérsi lokal, mun anjeun boga maksud milu ngetés ieu pérsi 2.7 Beta 1 maké basa Sunda, anjeun bisa ngundeur gémbolana ti WordPress.org. Salin map languages katut kabéh eusina tina pérsi lokal saméméhna ka jero map wp-content. Satuluyna, asupan kodé basa Sunda (su_ID) dina jajaran 65 berkas config.php: define ('WPLANG', 'su_ID'); (Catetan: dina ieu pérsi, eusi berkas wp-config-sample.php rada béda jeung pérsi saméméhna, sok sanajan galeuhna mah sarua).

WordPress 2.6.3

Ayana hiji kahéhéngkeran di pustaka Snoopy geus diuarkeun poé ieu. WordPress ngagunakeun Snoopy pikeun ngocorkeun pancingan nu dipintonkeun dina Dasbod. Sok sanajan risiko ieu kahéngkéran teu pati sabaraha pikeun pamaké WordPress, tapi kuring ngarasa perlu pikeun gura-giru nyieun kiwarian. Pérsi 2.6.3 kiwari geus bisa diundeur. Mun anjeun teu mibanda niat ngundeur kabéh rilisana pikeun kaamanan, anjeun bisa ngundeur dua berkas di handap ieu sarta diilukeun kana instalasi pérsi 2.6.2.