WordPress Maké Basa Kuring

Najan nurutkeun bakuna WordPress ngagunakeun basa Inggris Amerika (U.S English), tapi anjeun boga kasempetan keur mibanda instalan WordPress dina basa naon baé nu dipikaresep ku anjeun. Anjeun ogé teu pamohalan mibanda hiji instalan WordPress kalawan rupa-rupa basa di jerona.

WordPress Maké Basa nu Tangtu

Sangkan bisa ngagunakeun WordPress dina basa jeung aksara nu tangtu, anjeun bisa ngalakukeuna ku dua cara: Kahiji, anjeun bisa ngundeur langsung gémbolan pérsi lokal WordPress dina basa nu dipikaresep ti situs-situs internasional WordPress nu husus disadiakeun pikeun éta tujuan. Upamana, mun anjeun hayang ngagunakeun WordPress basa Indonésia, anjeun bisa ngundeur sarta nginstalkeun gémbolana ti situs WordPress Indonésia; mun anjeun hayang ngagunakeun WordPress basa Sunda, anjeun perlu ngundeur gémbolana ti situs WordPress Sunda; jeung kitu satuluyna. Alamat-alamat situsna bisa anjeun paluruh di Kodék WordPress.org.

Kadua, anjeun ogé bisa maké WordPress dina basa nu tangtu kalawan gémbolan beunang ngundeur, atawa anu diinstalkeun otomatis dina juruladén wéb, ti situs WordPress.org. Mun cara ieu nu dicokot, sawatara ketak tambahan diperlukeun:

 • Pibanda berkas tarjamahan WordPress dina wangun berkas MO ti goah raramat subpérsi lokal WordPress. Lebah dieu anjeun kudu apal kodé basa nu tangtu sarta pérsi WordPress nu digunakeun ku anjeun. Mun anjeun rék mibanda tarjamahan basa Sunda, upamana, anjeun perlu muka subdiréktori su_ID dina éta raramat subpérsi lokal. Mun WordPress nu ku anjeun digunakeun pérsi 2.6.3, anjeun bisa manggihan berkas MO-na dina diréktori su_ID/tags/2.6.3/messages/. Teundeun berkasna kana komputer anjeun.
 • Jieun map anyar maké ngaran languages di jero map wp-content instalan WordPress anjeun. Hasilna: wp-content/languages.
 • Unggahkeun berkas MO nu tadi kana map languages nu ku anjeun dijieun.
 • Ropéa ulang berkas wp-config.php-na sarta eusian ku kodé basa nu ditangtukeun. Mun maké basa Sunda, eusikeun kodé su_ID di jero kekenténg tunggal:

  // Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the
  // chosen language must be installed to wp-content/languages.
  // For example, install de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to ‘de’
  // to enable German language support.
  define (‘WPLANG’, ‘su_ID’);

  Teundeun éta berkas sarta jalankeun WordPress-na. Kiwari anjeun geus bisa ngagunakeun WordPress dina basa nu ditangtukeun.

WordPress Maké Rupa-rupa Basa

Anjeun ogé bisa mibanda instalan WordPress kalawan rupa-rupa basa di jerona nu bisa digunta-ganti boh ku anjeun sorangan atawa ku panglongok situs anjeun. Hartina, dina situs anjeun disadiaan pidangan basa nu tumerap pikeun basa nampeubeungeut (interface language) atawa pikeun eusi situsna (wéb content). Lebah dieu anjeun perlu ngagunakeun bantuan Plugin WordPress nu ngadukung kana ieu tujuan.

 • Pibanda berkas-berkas MO WordPress pikeun basa-basa nu ditangtukeun sarta unggahkeun kabéhanana kana map wp-content/languages kawas di luhur. Pibanda ogé berkas-berkas MO jejer (themes) pikeun basa-basa nu ditangtukeun sarta unggahkeun kabéhanana kana tempatna. Tangtu jejer WordPress anjeun kudu nu ngagudukung palokalan. Anjeun bisa maluruhna di Diréktori Jejer WordPress. Lumrahna, berkas MO-na diteundeun langsung dina map indung jejerna.
 • Pibanda sarta instalkeun Plugin WordPress nu ngadukung tarjamahan situs. Anjeun bisa maluruhna di Diréktori Plugin WordPress. Gunakeun pormulir pamaluruhan sarta téangan maké kecap konci “multilingual”.

Catetan: Mun anjeun merlukeun Jejer WordPress basa Sunda, lianti bisa ngotéktak di Diréktori Jejer WordPress atawa tunyu-tanya ka Lawungan Rojongan WordPress Indonésia, anjeun bisa ngahubungan Tim Juru Lokal WordPress Basa Sunda. Ieu tim ogé aya kamungkinan bisa ngabantu manglokalkeun jejer nu geus dipibanda ku anjeun.