Nginstalkeun WordPress Sunda

Saméméh anjeun bisa nginstalkeun WordPress, sawatara hal perlu diperhatikeun. Utamana, anjeun perlu mibanda wewenang aksés kana situs anjeun lan diréktorina, sarta anjeun perlu mibanda pirantilemes pikeun migawé ieu instalan. Tengetkeun:

 • Aksés kana juruladén wéb anjeun.
 • Hosta wéb anjeun tinemu sarat minimal keur ngaladénan WordPress.
 • Pangropéa téksu.
 • Klién FTP (mun anjeun rék nginstalkeun WordPress maké juruladén anggang).
 • Panyaba internét nu dipikameumeut.

Prak-prakan Nginstalkeun

Prakprakan di handap ieu pikeun anu arék nginstalkeun WordPress sacara manual ngaliwatan juruladén wéb anggang. Anjeun ogé mibanda kasempetan keur nginstalkeun WordPress ku cara ngundeur sarta ngabahékeun langsung gémbolana dina juruladén wéb ngagunakeun pakakas console-based mun anjeun mibanda aksés shell. Atawa ngadéploy langsung kana juruladén wéb maké ZipDeploy.

 • Unjal (download) gémbolan WordPress Sunda rilisan pangahirna.
 • Bahékeun gémbolan unjalan (unzip) kana map dina diska komputer anjeun. Lumrahna, bahéan gémbolan téh ngajirim map wordpress kalawan map-map sarta berkas-berkas di jerona.
 • Ciptakeun databés pikeun WordPress dina juruladén wéb anjeun sarta pamaké MySQL anu mibanda wewenang aksés sarta nyieun parobahan di jerona. Mun anjeun ngagunakeun panyadia hosta, mungkin anjeun geus disadiaan databés pikeun WordPress (atawa malah aya fasilitas husus pikeun nginstalkeun wordpress sacara otomatis). Nu perlu dipibanda ku anjeun di dieu nyaéta ngaran databésna, sandiasma (ngaran pamaké) jeung sandikecap MySQL.
 • Buka berkas wp-config-sample.php maké pangropéa téksu saperti WordPad atawa sabangsana. Laju eusian ku informasi sambungan databés anjeun. Ganti kekecapan nu di jero kekenténg tunggal (‘…’) maké anu saenyana:

  // ** Setélan MySQL ** //
  define(‘DB_NAME’, ‘ngarandatabésanjeundidieu’); // Ngaran Databés
  define(‘DB_USER’, ‘sandiasmaanjeundidieu’); // Sandiasma MySQL anjeun
  define(‘DB_PASSWORD’, ‘sandikecapanjeundidieu’); // …sarta sandikecap
  define(‘DB_HOST’, ‘localhost’); // 99% kasempetan keur anjeun geusan teu perlu ngarobah ieu niléy

  Mun anjeun ngarasa perlu, anjeun bisa ngarobah niléy-niléy nu séjéna dina éta berkas.

 • Teundeun (save) éta berkas laju ganti ngarana (rename) jadi wp-config.php.
 • Unggahkeun (upload) kabéh berkas katut map-mapna kana juruladén wéb anjeun. Mun anjeun hayang instalan wordpress ngahiji jeung diréktori akar domain saperti dina http://situskuring.com, anjeun kudu ngunggahkeun berkasna kana diréktori akar juruladén wéb tanpa ngilukeun map indung bahéana (wordpress). Tapi mun anjeun hayang instalan WordPress ayana dina subdiréktori saperti dina http://situskuring.com/blog/, anjeun perlu ngaganti heula ngaran map indung bahéana (wordpress) jadi blog, laju unggahkeun éta map katut kabéh eusina kana diréktori akar juruladén wéb.
 • Maké panyaba internét anu dipikameumeut, buka alamat http://"situskuring.com"/wp-admin/install.php mun anjeun ngunggahkeun bahéan WordPress langsung kana diréktori akar juruladén wéb, atawa alamat http://"situskuring.com"/blog/wp-admin/install.php mun anjeun ngunggahkeun bahéan WordPress kana subdiréktori juruladén wéb maké ngaran “blog”.
 • Eusian formulir instalan ku informasi anu diperlukeun, laju klik tombol “Instalkeun WordPress”.
 • Catetkeun sandikecap nu dibikeun ka anjeun, laju klik tombol “Asup Log”.
 • Asup log maké sandiasma admin sarta sandikecap nu dibikeun ka anjeun. Satuluyna anjeun bisa ngarobah éta sandikecap ku cara muka pidangan “admin” nu nyampak dina papan pidangan pangluhurna. Lengkepan ogé informasi ngeunaan diri anjeun, laju klik tombol “Kiwarikeun Profil”.
 • Kiwari anjeun geus bisa ngeblog. Anjeun bisa kaluar log ngaliwatan pidangan “kaluar log” nu nyampak dina papan pidangan pangluhurna. Mun arék asup log deui pikeun nyieun tulisan anyar atawa ngilik pairan, anjeun bisa muka kaca admin WordPress anjeun di http://"situskuring.com"/wp-admin/.

Catetan Séjén

Mun anjeun geus mibanda instalan WordPress ti situs WordPress.org atawa nu diinstal otomatis dina juruladén wéb anjeun, sedeng anjeun boga niat ngagunakeun WordPress maké basa Sunda atawa basa-basa séjéna tapi taya maksud ngunjal vérsi lokal (nu anyar), anjeun bisa maca dokumén WordPress Maké Basa Kuring.

Anjeun ogé bisa ngagunakeun atawa nginstalkeun WordPress sacara lokal dina komputer. Atawa malah ngagunakeun komputer sorangan jadi juruladén wéb. Di handap ieu mangrupa sawatara panumbu kana dokuméntasi nu dimaksud maké basa Inggris tur perlu ditarjamahkeun kana basa Sunda:

Dokumén basa Inggris ieu mah méré inpormasi ngeunaan tata cara nginstalkeun blog WordPress leuwih ti hiji dina databés.